Tin tức

Đặt giới hạn xóa thành viên nhóm trong Google Cloud Directory Sync

Thg 11 13, 2019 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Bây giờ người dùng có thể đặt giới hạn xóa thành viên nhóm trong Google Cloud Directory S...

Xem thêm →

Tìm hiểu cách tổ chức và phân tích dữ liệu với Google Sheets trên Coursera

Thg 11 12, 2019 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Người dùng có thể tìm hiểu cách sắp xếp thông tin và phân tích dữ liệu bằng khóa học Bắt ...

Xem thêm →

Thiết kế mới cho Cloud Search

Thg 11 11, 2019 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Cloud Search đã có giao diện mới. Người dùng sẽ nhận thấy một số cải tiến trực quan, bao ...

Xem thêm →